AKA Restaurant (คนที่ชอบหาเรื่อง รอซักพัก ดูรูปไปก่อน)
ก่อนเริ่มทาน…
ระหว่างจองโต๊ะ รอคิวนาน จนเกือบมีวีน…แต่ละคนใช่ย่อยที่ไหนหละ

ระหว่างทาน…

 สุดทาน…

Advertisements